วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง/หัวข้อ
ผู้วิจัย
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชาตุ๊กตา 1
นางสุพรรณี คู่เจริญถาวร
นักเรียนชั้น ปวช.1 มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบและไม่สนใจเรียนในวิชางานเครื่องมือกลโดยการร่วมมือกันสร้างกฎเกณฑ์และปรับพฤติกรรมการยอมรับ
นายสันติชัย เชียงสาย
การพัฒนาทักษะการเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ
นายพเดช เกตุช้าง
การพูดคุยโทรศัพท์และเล่นเกมส์โทรศัพท์ในห้องเรียน
นายธวัลรัตน์ อินนุพัฒน์
การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวดวงใจ สุขขี
นักเรียนชั้น ปวช. 2 มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบและไม่สนใจเรียนในวิชาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์โดยการร่วมมือกันสร้างกฎเกณฑ์และปรับพฤติกรรมการยอมรับ
นายสมเกียรติ แม้นพยัคฆ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนแบบวิชาเขียนแบบภาพคลี่
นายอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ์
การปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแผนกช่างยนต์
นายประสิทธิ์ เกษประทุม
การหาหนทาง (ปัญหา) เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
นายอำนาจ พรมขันธ์
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาให้เข้าเรียนวิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล
นางสาวฉัตรแก้ว เพชรณสังกุล
การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบการส่งงานในวิชาเครื่องล่างรถยนต์
นายเกียรติคุณ เครือละม้าย
การแก้ปัญหาทักษะการใช้อุปกรณ์การตวงการเรียนวิชา
ขนมไทยโดยใช้การสอนแบบสาธิตและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นางสาวนงนุช ชะโนภาส

1 2 3 4